Ứng dụng xe AGV kéo trong công ty sản xuất nước giải khát

Anttek tạo ra loại xe kéo AGV hoạt động trong một vòng lặp tự động với các vị trí dừng được xác định trước. Mỗi robot AGV được ấn định một tập hợp các điểm dừng liên tiếp, nơi mà người vận hành có thể thêm hoặc bớt hàng hóa và xe kéo trước khi AGV di chuyển đến điểm dừng tiếp theo. Số lượngvị trí các điểm dừng có thể dễ dàng thay đổi dựa trên hoạt động kinh doanh của bạn.

Quy trình làm việc của xe kéo AGV trong sản  xuất nước giải khát

Làm việc theo vòng lặp

Xe kéo AGV chủ yếu tham gia vào quá trình vận chuyển nguyên vật liệu và các thành phẩm trong chế biến. AGV sẽ kéo các xe hàng nguyên liệu xuất phát từ khu vực tập kết đến địa điểm chế biến. Khi đến vị trí của dây chuyền chế biến đầu tiên, AGV sẽ dừng lại một khoảng thời gian đủ để công nhân ở đó lấy hết nguyên liệu cho dây chuyền một. Xe AGV tiếp tục kéo xe hàng đến các dây chuyền chỉ định và quay lại khu tập kết lấy xe hàng khác. Quá trình này lặp đi lặp lại cho đến khi có yêu cầu dừng lại từ người quản lý.